ویژه نامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسب هفته حقوق بشر امریکایی منتشر شد.
مهندس قربانی خبر داد
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان از اجرای طرح عمران روستا در این استان خبر داد.
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه خرداد ۹۹ منتشر شد.
جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ بسیج مهندسین عمران استان در سرفصل "بررسی و تحلیل" با حضور مدیران بررسی و تحلیل بسیج مهندسین عمران استان و کانونهای تابعه برگزار گردید.
به درخواست مجمع عالی بسیج استان گلستان، جلسه مشترک هم اندیشی آن مجمع با مسئول، رئیس هیات اندیشه ورز و عضو کارگروه تخصصی مسکن بسیج مهندسین عمران در خصوص بررسی موانع جهش تولید مسکن و ساختمان برگزار گردید.
انتشار ویژه نامه الکترونیکی به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی
اجرای طرح "عمران روستا" در استان گلستان
انتشار ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری / ویژه خرداد ۹۹
برگزاری جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ سرفصل "بررسی و تحلیل"
برگزاری نشست عالی بسیج استان گلستان با موضوع جهش تولید در مسکن

tax

ویژه نامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسب هفته حقوق بشر امریکایی منتشر شد.
مهندس قربانی خبر داد
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان از اجرای طرح عمران روستا در این استان خبر داد.
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه خرداد ۹۹ منتشر شد.
ویژه نامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسب هفته حقوق بشر امریکایی منتشر شد.
مهندس قربانی خبر داد
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان از اجرای طرح عمران روستا در این استان خبر داد.
جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ بسیج مهندسین عمران استان در سرفصل "بررسی و تحلیل" با حضور مدیران بررسی و تحلیل بسیج مهندسین عمران استان و کانونهای تابعه برگزار گردید.
مهندس قربانی خبر داد
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان از اجرای طرح عمران روستا در این استان خبر داد.
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه خرداد ۹۹ منتشر شد.
جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ بسیج مهندسین عمران استان در سرفصل "بررسی و تحلیل" با حضور مدیران بررسی و تحلیل بسیج مهندسین عمران استان و کانونهای تابعه برگزار گردید.

چند رسانه ای